Hvězdárna Vsetín logo Muzea regionu Valašsko logo Zlínského kraje
Meteorologie

Blesky

Období od pozdního jara do časného podzimu je dobou, kdy se na našem území ve zvýšené míře vyskytují bouřky. Ty jsou doprovázeny celou řadou jevů, z nichž nejznámější je bezpochyby bleskový výboj – blesk.

Rozložení elektrického náboje v bouřkovém oblaku
Obr. 1: Rozložení elektrického náboje v bouřkovém oblaku.
Blesk je silný elektrický výboj vznikající např. mezi částmi oblaku s nestejným potenciálem, či mezi oblakem a zemí. Jako první dokázal elektrickou podstatu blesku americký vědec Benjamin Franklin v roce 1752.

Aby mohlo k blesku vůbec dojít, musí se v bouřkovém oblaku vytvořit elektrická centra. K tomu je zapotřebí oddělit od sebe kladné a záporné náboje. Způsob separace nábojů není však ještě zcela jasný – o vysvětlení se pokouší řada teorií. Zatím je pouze známo, že velké ledové částice a velké dešťové kapky se z nějakého důvodu nabíjejí záporně. Protože mají díky svým větším rozměrům i vyšší hmotnost, propadávají oblakem dolů a vytvářejí v jeho dolní části centrum zápor-ného náboje, zatímco v horní části zůstává náboj kladný. Rozložení elektrického náboje v bouřkovém oblaku tedy odpovídá zhruba dipólu (viz obr.).

Nabitý bouřkový oblak významně ovlivňuje elektrické pole Země. V normálním stavu můžeme Zemi reprezentovat elektrickou plochou nabitou záporně. Pod bouřkovým oblakem však dochází k převrácení polarity, přičemž se také značným způsobem mění intenzita elektrického pole v atmosféře. Zatímco za klidného počasí má toto pole gradient zhruba 130 V na jeden metr výšky, za bouřky dosahuje intenzity až desítek tisíc voltů na metr.

Samotný blesk začíná v okamžiku, kdy je rozdíl potenciálů tak vysoký, že vrstva vzduchu ležící mezi centry nábojů je jako izolant proražena. Nejdříve dochází k přípravné fázi blesku tzv. vůdčímu výboji neboli leaderu. Jedná se o před-výboj blesku, který postupuje stupňovitě, přičemž každý stupeň má průměrnou délku kolem 50 m. Mezi jednotlivými stupni se výboj na velmi krátký okamžik (30 – 100 μs) zastavuje. Čelo vůdčího výboje se pohybuje extrémně rychle – kolem 50 000 km/s (rychlost je závislá na konkrétním typu výboje). Pokud se leader přiblíží k zemi (při blesku mezi oblakem a zemí), z vyšších a dobře uzemněných předmětů na zemském povrchu (či ze země samotné) vychází tzv. vstřícný výboj, který se spojuje s vůdčím výbojem. Výše popsanými ději je vytvořen ionizovaný vodivý kanál, jímž začíná probíhat proud o intenzitě až 250 kA, ovšem velmi krátkého trvání (desítky, max. stovky μs). Vzduch v kanálu blesku se při průtoku takového množství energie zahřívá na teploty kolem 20 000 K a způsobuje světelný jev, který vnímáme jako blesk. Zároveň se tento vzduch explozivně rozpíná a vytváří zvukový doprovod blesku – hrom.

Blesk z oblaku do země však obvykle po prvním výboji nekončí. Často probíhá původním kanálem několik dalších blesků; jde o tzv. vícenásobný výboj. Tento jev je poměrně dobře pozorovatelný jako blikání blesku a může trvat poměrně dlouhou dobu – až kolem jedné sekundy.

Jak již bylo naznačeno výše, blesky můžeme dělit na výboje typu oblak – oblak (anglicky Cloud to Cloud – CC), či oblak – země (Cloud to Ground – CG). Poměr mezi těmito dvěma typy je u nás 5:1 (v tropech 10:1) ve prospěch mezioblakových výbojů.

Aktuální přehled o momentální bouřkové situaci je možné nalézt na internetových stránkách Českého hydrometeorologického ústavu, konkrétně na adrese http://www.chmi.cz/meteo/rad/blesk/. Grafický výstup ze sítě čidel má výše uvedené anglické rozlišení mezi jednotlivými typy výbojů.

[1] Bednář, J., Meteorologie.
[2] Hlaváč, A., Bojíte sa blesku?
[3] kol. autorů, Meteorologický slovník terminologický a výkladový.

| Autor: Emil Březina | Vydáno dne 24. 07. 2003 | 2915 přečtení | Počet komentářů: 916 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek